REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Błażej Kędziński prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU Błażej Kędziński z siedzibą w Bobolinie (76-156), ul. Spokojna 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą NIP: 7792447363,  zwanym dalej FHU Błażej Kędziński

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez firma posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Pakiety”):

Dieta zbilansowana(1300 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 lub 2200kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta redukcyjna(1300 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 lub 2200kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta sportowa(2500kcal, 2800 kcal, 3000kcal, 3500kcal lub 4000kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta bez gluten i bez laktozy(1300 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 lub 2200kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta wegetariańska +ryby(1300 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 lub 2200kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta wegańska (1300 kcal, 1500 kcal,1800 kcal, 2000 lub 2200kcal)- 5 posiłków dziennie

Dieta dla matek i kobiet karmiących (2000 kcal, 2200 kcal lub 2500 kcal)- 5 posiłków dziennie

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.malinacatering.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz   warunkami przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Malina Catering wraz z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko z rodzajem diety.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Malina Catering („Cennik”), dostępnym pod adresem www.malinacatering.pl (zakładka „cennik”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług:

Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.zamowienie.malinacatering.pl

Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres : biuro@malinacatering.pl

Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel : 660 003 131

Czynnym od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy: biuro@malinacatering.pl

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, otrzymania informacji o kończącym się pakiecie oraz ewentualnie przetwarzania danych dla celów promocyjnych.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny Malina  o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Catering dietetyczny Malina za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Malina Catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 08:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy. poprzez system tPay.com

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Błażej Kędzińśki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU Błażej Kędziński, Bobolin (76-156) ul. Spokojna 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą NIP: 7792447363,  zwanym dalej FHU Błażej Kędziński. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Cateringu Dietetycznego Malina. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.

albo – jeśli Catering dietetyczny Malina otrzyma takie potwierdzenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Catering dietetyczny Malina uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Catering dietetyczny Malina za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Cateringu dietetycznego Malina ) kwotą należności.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tPay.com

§6 Dostawa

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 4:00- 10:00

Dostawy nie odbywają się w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Malina planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 2:00- 10:00

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Catering dietetyczny Malina Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 08: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Catering Dietetyczny Malina telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Cateringu dieteycznego Malina) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@malinacatering.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny Malina poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Catering dietetyczny Malina , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering dietetyczny Malina poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cateringowi dietetycznemu Malina , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Catering dietetyczny Malina należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu dietetycznego Malina.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Błażej Kędziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU Błażej Kędziński,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą NIP: 7792447363,  zwanym dalej FHU Błażej Kędziński. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Cateringu Dietetycznego Malina. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.